Välineistö

Montessorivälineistö on kokeilujen pohjalta syntynyt systemaattisesti järjestetty kokoelma välineitä, joiden avulla lapsi voi toimia omien edellytystensä pohjalta. Se on suunniteltu ottaen huomioon lasten kehitys- ja herkkyyskaudet sekä suunniteltu siten, että se mahdollistaa pienenkin lapsen itsenäisen työskentelyn ja oman työnsä arvioinnin. Välineistön päämäärä ei ole opettaa suoranaisesti taitoja tai välittää tietoja, vaan enemmänkin auttaa lapsen oman ajattelun käynnistämistä, oivaltamista ja edesauttaa lapsen itsenäistä, yksilöllistä ja luovaa oppimista. Näiden välineiden taustalla on ajatus siitä, että lapsi oppii oman työskentelynsä ja kokemustensa kautta on avain lapsen omiin kykyihin.

Kaikella välineistöllä on yhteisiä ominaisuuksia:

  • Toiminnan tulee olla mielekästä ja vastata lapsen tarpeita.
  • Välineet muodostavat eheän toimintakokonaisuuden.
  • Välineistö etenee yksinkertaisesta vaikeampaan, työskentely etenee vaikeusasteittain, siten että lapsi kohtaa vain yhden uuden asian kerrallaan. Välineistön avulla lapsi pystyy etenemään oman kehitystahtinsa mukaisesti. Oppiminen siis rajataan selkeästi, mutta samalla johdatetaan lapsi ymmärtämään asia astetta vaikeammalla tasolla.
  • Välineitä on yksi kutakin, jotta lasten suoritukset eivät rinnastuisi toisiinsa.
  • Useimmat välineistä ovat ’itsekorjaavia’ eli lapsi huomaa itse virheensä, ja mahdollisuuden keksiä ratkaisu itse. Itsekorjaavat välineet antavat onnistumisen elämyksiä.

Välineistö ryhmitellään aihepiireittäin: arkipuuhat, aistien kehittäminen, äidinkieli, matematiikka sekä kulttuuri ja ne jakavat montessorileikkikoulun loogisesti eri työskentelytiloihin aihepiirinsä mukaisesti. Aluejako auttaa lasta hahmottamaan omaa ympäristöään.

Arkipuuhat

Arkipuuhat ovat tavallisia arkisia askareita, joissa tavoitteena on kehon hallinnan saavuttaminen, silmän ja käden yhteistyö ja kokonaisuuksien suorittaminen. Oleellista ei ole lopputulos, vaan toiminta.

Aistivälineet

Aistivälineet auttavat lasta jäsentämään ja järjestämään ympäristöään. Kokemusten luokittelu ja organisointi edellyttää toimintaa, omat havainnot on yleistettävä pysyviksi tiedoiksi ja taidoiksi, ajattelun välineiksi.

Kulttuurivälineet

Tätä aluetta Montessori kutsui maailman esittelyksi. Kulttuurialueeseen kuuluvat: biologia, maantieto, historia, kuvataide, musiikki, tieteen kokeilut. Tämän alueen välineet liittyvät läheisesti arkipuuhien toiminnallisuuteen ja aistikokemuksiin. Lapsi voi hoitaa kasveja ja eläimiä, tutkia kuvakorttien avulla niiden kehitystä ja rakennetta. Hän voi perehtyä maapalloon ja karttapalapeleihin. Tämän osa-alueen kautta lapsi saa kokemuksia omasta roolistaan osana luontoa ja kulttuuria, ne tukevat lapsen maailmankuvan rakentumista, sekä auttavat lasta ymmärtämään ja kunnioittamaan paremmin elämää, ihmisiä, elinympäristöä ja näiden välistä vuorovaikutusta.

Äidinkielen välineet

Kielivälineet tukevat ja rikastuttavat lapsen kielellistä kehitystä. Tärkeintä on monipuolinen sanavarasto ja sujuva puheilmaisu, mutta välineet havainnollistavat myös kielen rakenteen oppimista.

Matematiikan välineet

Lapsi oppii peruskäsitteitä: määrän, numerot, jne. Lukumäärien opettelu aloitetaan konkreettisesti aistikokemusten ja toiminnan kautta.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: